Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Muziekvereniging de Peelklank te Ysselsteyn.

De leden hebben het recht:

Artikel 1.

–          Te  beslissen over het te voeren beleid en hieraan hun goedkeuring te hechten, alsmede de financiële verslaglegging jaarlijks goed te keuren.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt derhalve van 1 januari t/m 31 december van elk jaar

–          De voorwaarden voor het verkrijgen van het erelidmaatschap te wijzigen. 

–          Het erelidmaatschap wordt pas toegekend na het beëindigen van het “actieve” lidmaatschap cq actieve bestuurslidmaatschap.

Voor leden minimaal 40 jaar lidmaatschap

Het aantal jaren bestuurslidmaatschap te vermenigvuldigen met 1,5

Het aantal jaren voorzitter resp. secretaris te vermenigvuldigen met 2

–          In uitzonderingsgevallen kan van deze regeling afgeweken worden en beslist het bestuur.

–          De werkende leden en junior leden zijn verplicht naar beste vermogen hun medewerking te verlenen aan alle activiteiten van de vereniging zowel t.a.v. het repetitie bezoek, serenades, optredens, acties om geldmiddelen binnen te krijgen en de corvee commissie.

–          Mochten leden of juniorleden verhinderd zijn een repetitie of uitvoering bij te wonen dan dienen zij zich af te melden bij een door het bestuur nader aan te wijzen persoon.

–          De leden dienen zorgvuldig om te gaan met het hun ter beschikking gestelde instrument en andere zaken welke door de vereniging ter beschikking zijn gesteld.

–          Het bestuur behoudt zich het recht voor om gebruik van instrumenten van de vereniging buiten verenigingsverband te verbieden

–          De leden en juniorleden zijn verplicht het door vereniging ter beschikking gestelde instrument goed te onderhouden. Dit geldt ook voor andere door de vereniging ter beschikking gestelde materialen alsmede het kostuum

Artikel 2.

–        Het huishoudelijk reglement vast te stellen

Artikel 3.

–        Lidmaatschap:

De hiervoor in aanmerking komende personen dienen, voor zover zij gaan deel uitmaken van de afdeling fanfare en/of percussie ensemble, over voldoende muzikale bekwaamheid te bezitten. Dit ter beoordeling van de dirigent of instructeur. 

Tevens dienen zij te goeder naam en faam bekend te zijn.

De bestuursleden zijnde niet actieve leden worden door de algemene vergadering gekozen.

Artikel 4.

–        Wanneer een lid het lidmaatschap wordt opgezegd, dan wel als lid wordt ontzet of zelf het lidmaatschap opzegt, is het betreffend lid verplicht om alle instrumentaria en andere zaken van de vereniging binnen een maand na ontvangst van de mededeling, respectievelijk ontzetting of opzegging bij de secretaris van de vereniging dan wel aan een van de bestuursleden in goede staat in te leveren.

Artikel 5.

–        Muziekcommissie.

De muziekcommissie bestaat in principe uit een afvaardiging van de afdeling fanfare waarin bij voorkeur zitting hebben muzikanten van de diverse groepen instrumenten, een “werkend” bestuurslid alsook de dirigent.

De muziekcommissie vergadert zo vaak een der leden van deze commissie dan wel de dirigent dit wenselijk acht.

De muziekcommissie heeft tot taak:

–          Het repertoire keuze in overleg met de dirigent vast te stellen.

–          Voorstellen te doen t.a.v. concerten en optreden.

–          Voorstellen te doen t.a.v. de bezetting van het fanfare orkest.

–          Voorstellen te doen t.a.v. het beheer en aanschaf van de instrumenten.

Artikel 6.

–        Het Bestuur.

Jaarlijks treedt tenminste een bestuurslid af volgens een vooraf vastgesteld rooster.

Voor bestuursleden geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Het bestuur bestaat uit 11 personen waarvan 2 werkende leden uit de afdeling fanfare en 2 werkende leden uit de afdeling percussie.

Artikel 7.

–        Contributie.

Leden, juniorleden en ereleden betalen jaarlijks medio april de helft van de contributie en in oktober de andere helft. Deze wordt geïnd middels een automatisch incasso. Het contributiebedrag wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt op dit moment 110 euro.

Leden en juniorleden welke een opleiding volgen aan de muziekschool of deelnemen aan de eigen betaalde opleiding, betalen geen contributie. 

Leden en juniorleden die een muziekopleiding afronden betalen voor het lopende jaar geen contributie.

Op betaalde lesgelden en contributies vinden geen correcties en restituties achteraf plaats bij eerder ophouden met de opleiding of door opzegging van het lidmaatschap.